Kallelse till års möte 2017

13.02.2017

Nevis RG

Kallelse till års möte 2017

Tid: 2017-03-06 kl.18,00

Plats: Hagalidhallen, Staffanstorp

Dagordning.

* Fastställande av röstlängd

* Val av ordförande och sekreterare till mötet

* Val av protokolljusterare och rösträknare

* Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

* Fastställande av föredragningslista

* Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

* Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

* Fastställande av medlemsavgifter

* Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året

* Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

* Val av ordförande för en tid av 1 år

* Val av övriga ledamöter för en tid av 1 år

* Val av suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år

* Val av två revisorer för en tid av 1 år

* Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

* Beslut om val av ombud till SDF-möten

* Övriga frågor