Årsmöte 2014

17.03.2014

17 MAR 2014 17:46Kallelse till årsmöte för Nevis Rytmiska Gymnastikklubb måndagen den 31 mars 2014 klockan 18.00. Plats: Hagalidhallens samlingslokal.


Medlemmar som har betalat medlemsavgift för året och fyller lägst 16 år har rösträtt på mötet.


Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Val av mötesordförande och mötessekreterare
7. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
8. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret)
9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
15. Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år
16. Val av suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
17. Val av revisorer för en tid av 1 år
18. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
19. Val av ombud till SDF-möten
20. Övriga frågor


Vi bjuder på kaffe/te och liten kaka i samband med mötet.


Hjärtligt välkomna!
Styrelsen